0 THB

0 items in your cart

{{name}}

{{amount}} x {{price}} THB

About Us

เกี่ยวกับเรา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และกลุ่มผู้วิจัยได้ดำเนินโครงการและเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำข้าวหอมมะลิอินทรีย์มาแล้ว 3 ปี ทำให้ได้มองเห็นปัญหาบางอย่างที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วนและตอบโจทย์การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยที่เป้าหมายสุดท้ายของเกษตรกรคือการได้กำไร นั่นหมายถึงการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี แต่ในปัจจุบันช่องทางการขายผลผลิตมีจำกัด เช่น รวมกลุ่มกันขาย หรือส่งโรงสี เป็นต้น แต่ช่องทางเหล่านั้นไม่ได้ส่งเสริมความมีเอกลักษณ์ในเชิงพื้นที่ออกมา ดังนั้นจุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการตัดสินใจการซื้อขายระหว่าง เกษตรกรและผู้ซื้อผ่านช่องทางที่สร้างขึ้น ลักษณะของโครงการจะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถมองเห็นกระบวนการผลิต ความใส่ใจในการดูแล วิถีชีวิต ฯลฯ ตลอดจนสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้แนวความคิดซื้อของจากเพื่อนบ้าน ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ดีก็ไม่ซื้อ ดีก็ซื้อ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาในส่วนของผู้ผลิตไปในตัว เมื่อโครงการนี้ได้รับการสนับสนุน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการทำการเกษตร ซึ่งตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ